POLSKO-UKRAIŃSKA RADA

WYMIANY MŁODZIEŻY

Warsztaty fotograficzne

Trwają przez cały czas trwania projektu. Młodzież wykonuje zarówno zdjęcia, jak i nagrywa krótkie filmiki. Dokumentacja posłuży do wykonania odpowiedniej wystawy.

Warsztaty kulinarne

Zaplanowano na dzień 22 września 2022 roku. Obie grupy wspólnie przygotowują dania, które są popularne w ich regionie. Warsztaty zostaną przeprowadzone w kuchni ZS 4 RCKU w Wałczu...

Warsztaty artystyczne

Młodzież uczy się i wykonuje wspólnie piosenki (w języku polskim i języku ukraińskim). Wspólnie też przygotowuje wystawę fotograficzną z przeprowadzonego projektu. Miejsce wystawy: hol Wałeckiego Centrum Kultury.

Warsztaty medyczne

Zostaną przeprowadzone w pierwszym dniu trwania projektu. Biorą w nich udział obie grupy uczestników: polska i ukraińska. Zostaną przeprowadzone w hali sportowej ZS 4 RCKU w Wałczu

KILKA SŁÓW O PROJEKCIE

Fundacja Prosvita - Wałcz (Polska)
Organizacja partnerska - Miasto Fastów (Ukraina)

Cel projektu

Głównym celem realizacji projektu jest wymiana młodzieży, która ma służyć budowaniu dobrej polsko-ukraińskiej przyszłości.

Motywem przewodnim zadania będą˛ wspólne działania przeprowadzone w formie warsztatów: fotograficznych, artystycznych, medycznych, językowych, poznawczych, kulinarnych. Jednocześnie młodzież będzie pełniła rolę wolontariuszy w lokalnym działaniu fundacji. Celem głównym realizacji projektu jest w szczególności:

  • zwiększanie kompetencji społeczno-komunikacyjnych uczestników i lokalnych społeczności
  • niwelowaniu barier wynikających z różnic kulturowych
  • budowaniu postaw otwartości, szacunku, zrozumienia, tolerancji, uczciwości
  • przeciwdziałaniu fobiom i stereotypom
  • wzajemnemu poznaniu się
  • poznaniu podstaw języka sąsiada
  • zwiększaniu umiejętności współdziałania i współpracy
  • zwiększaniu kompetencji związanych z empatia˛ i rozumieniem drugiego człowieka...
POLSKO-UKRAIŃSKA RADA WYMIANY MŁODZIEŻY – CELE
Zachęcenie młodzieży i osób pracujących z młodzieżą do wspólnych działań pozwalających na wzajemne zbliżenie się, odkrywanie wspólnych korzeni, przezwyciężanie uprzedzeń i stereotypów w postrzeganiu historii oraz we współczesnych relacjach obu narodów.
FUNDACJA PROSVITA
Logo fundacji Prosvita

Fundacja "PROSVITA", założona została w 2015 roku i jest niezależną, niedochodową organizacją pozarządową.

Swoją nazwą fundacja nawiązuje do powstałego w 1868 roku we Lwowie ukraińskiego towarzystwa oświatowego, kulturalnego, obywatelskiego i społecznego «ПРОСВІТА». Towarzystwo to odegrało doniosłą rolę w kreowaniu i rozwoju życia społecznego Ukraińców w Galicji. Chcemy te działania nie tylko kontynuować, ale także pokazać, że my - współczesna mniejszość ukraińska w Polsce - pomimo różnych historycznych wydarzeń i życia w zupełnie odmiennych czasach i warunkach - stanowimy nierozerwalną ciągłość: tradycji i woli rozwoju swojej tożsamości.

Naszym celem jest inicjowanie, wspieranie i prowadzenie działalności edukacyjnej i kulturalnej ukraińskiej mniejszości narodowej w Polsce...

FUNDACJA PROSVITA
NASZE STRONY INTERNETOWE